Bokföringsnämndens godkännande av felaktiga verifikationer

Svar på skriftlig fråga 2018/19:669 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019

/01988

/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:669 av Tony Haddou (V)
Bokföringsnämndens godkännande av felaktiga verifikationer

Tony Haddou har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av att Bokföringsnämnden i dag godkänner att betalningsverifikationer som är systematiskt felaktiga får användas i bokföring.

Frågan är ställd mot bakgrund av skatteundandragande inom taxibranschen.

Bokföringsnämndens uppdrag är bland annat att vara statens expertorgan på redovisningsområdet. Myndigheten ansvarar för att utveckla god redovisningssed och ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Myndigheten ger också ut vägledningar och informationsmaterial samt svarar på frågor om redovisning.

Skatteverket arbetar aktivt med olika åtgärder för att motverka skatteundandragande i taxibranschen. Som exempel kan jag nämna den granskningsinsats mot svarttaxi genom sociala medier som Skatteverket annonserade för en vecka sedan.

Stockholm den 29 maj 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-17)