Bredband

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


2019-09-11

I2019/02340/D

Infrastruktur

departementet

Energi- och digitaliseringsministern


Svar på fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson (S)
Bredband

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av det som har framförts avseende utbyggnadsprojekt som antingen försenats eller där slutprodukten inte motsvarar vad som avtalats med kund.

För regeringen är det är viktigt att utbyggnaden av snabbt bredband kan ske i fortsatt snabb takt och det är olyckligt när enskilda konsumenter drabbas av leveransförseningar eller att anslutningen till och med uteblir.

När det gäller dröjsmål med leverans kan som exempel nämnas att det finns särskilda regler om reklamation m.m. som under vissa förutsättningar ger konsumenter rätt till ersättning för skador och att häva avtalet. Konsumentverket har i samråd med fiberbranschen publicerat en vägledning om hur ett antal grundläggande konsumenträttsliga bestämmelser kan tolkas i fråga om avtal om fiber. Vägledningens bestämmelser har tolkats i ett antal avgöranden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Genom prövning i ARN, och potentiellt i domstol, utvecklas successivt praxis för dröjsmål med leverans av fiber.

När det gäller stödfinansierade utbyggnadsprojekt där staten medfinansierar finns alltid ett bestämt slutdatum när projektet ska vara klart. Jordbruksverket som är den myndighet som är ansvarig för utbetalningar av det ifrågavarande stödet enligt landsbygdsprogrammet, gör kontroller när de behandlar en ansökan om utbetalning och i vissa fall även kontroll på plats. Det finns möjlighet att göra avdrag om villkoren för stödet inte följts.

Stockholm den 11 september 2019

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-02)