Bredbandsutbyggnad i glesbygd

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1074 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1074 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Bredbandsutbyggnad i glesbygd

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se över Post- och telestyrelsens (PTS) val att prioritera vissa regioner före alla andra i bredbandsutbyggnaden.

Regeringen fortsätter arbeta för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi, inte minst målet att 98 procent senast år 2025 bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet.

Genom regeringsbeslut den 19 december 2019 beslutades att PTS ska vara ansvarig myndighet för det nya stödet för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som beslutats genom budgetpropositionen 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Genom ett ändringsbeslut som fattades den 30 januari 2020 specificerade regeringen att PTS vid utförandet av uppgiften ska verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god geografisk spridning i alla landsdelar.

PTS ska, i sitt arbete med stödet, förhålla sig till dessa beslut. Regleringsbrevet gäller för år 2020. Vilka styrdokument och vilken inriktning som gäller för 2021 har ännu inte beslutats. Regeringen följer utvecklingen på bredbandsområdet och kommer att fortsätta verka för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband enligt målen i bredbandsstrategin, så att hela Sverige kan leva och växa.

Stockholm den 18 mars 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-10)