Bredbandsutbyggnad på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:748 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:748 av Saila Quicklund (M)
Bredbandsutbyggnad på landsbygden

Saila Quicklund har frågat mig vad jag anser om den nuvarande situationen gällande den ojämlika tillgången på bredbandsutbyggnad i vårt land, och vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att förbättra den oacceptabla situationen på landsbygden, där utmaningen är som störst.

Regeringens vision är ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet. Det långsiktiga målet till 2025 är bl.a. att 98 procent av hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Att regeringen prioriterar bredbandsutbyggnaden i såväl tätort som i landsbygd märks också i januariavtalet där utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i hela landet ingår.

Utbyggnaden av bredband fortgår i Sverige. Enligt PTS senaste kartläggning har cirka 89 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s eller fiber i sin absoluta närhet per den 1 oktober 2018. Tillgången till bredband om sådan hastighet är bättre i tätort än på landsbygd.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att bidra till bättre tillgång till snabbt bredband i hela landet. Under innevarande programperiod för landsbygdsprogrammet (2014-2020) har regeringen avsatt ca 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd för utbyggnad i områden där det inte är kommersiellt lönsamt att bygga ut. Utöver det har regeringen inom regionalfonden även möjliggjort satsningar på ca 1,2 miljarder kronor för utbyggnad av större ortssammanbindande bredbandsnät i de tre nordliga regionalfondsprogrammen för att underlätta utbyggnad fram till privatpersoner och företag.

Regeringen ser också att fortsatta insatser behövs och satsar därför totalt 650 miljoner kronor 2020–2022 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. PTS presenterade den 17 januari 2020 sitt förslag på hur detta skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Efter analys av PTS förslag avser regeringen att återkomma så snart som möjligt med besked om hur det nya stödsystemet ska utformas för att bidra till att hela landet ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Stockholm den 22 januari 2020

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-14)