Bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1258 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/01247/D

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1258 av Johan Hultberg (M)
Bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte tappar tempo.

Behoven av goda uppkopplingsmöjligheter är uppenbara, inte minst under Coronautbrottet. Arbetet med att nå uppsatta mål på bredbandsområdet kommer att fortsätta, och i det arbetet spelar stöd till bredbandsutbyggnad i hela landet en viktig roll.

Samtliga mål i bredbandsstrategin är viktiga för regeringen vars vision är ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet. 2019 hade 92 procent av alla hushåll och företag tillgång till digital infrastruktur som tillåter hastigheter på 1 Gbit/s, antingen genom en anslutning eller genom att vara i närheten av fibernät (Post- och telestyrelsen, 2020). Sverige placerar sig i toppskiktet inom EU när det gäller uppkoppling och tillgång till bredband enligt EU-kommissionens DESI-rapport för 2019 (The Digital Economy and Society Index 2019).

Den huvudsakliga anledningen till att etappmålen i bredbandsstrategin inte beräknas nås är minskad investeringstakt hos marknadens aktörer jämfört med tidigare, vilket i sin tur minskat takten i utbyggnaden. Vissa aktörer har dessutom inte byggt den infrastruktur som utlovats initialt. Andelen hushåll och företag som får tillgång till snabbt bredband ökar emellertid fortfarande, men i lite lägre takt än tidigare.

Regeringen har dock vidtagit flera åtgärder för att bidra till bättre tillgång till snabbt bredband i hela landet. Under innevarande programperiod för landsbygdsprogrammet (2014–2020) har regeringen avsatt ca 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd för utbyggnad i områden där det inte är kommersiellt lönsamt att bygga ut. Utöver detta har regeringen även inom regionalfonden möjliggjort satsningar på 1,2 miljarder kronor för utbyggnad av större ortssammanbindande bredbandsnät i de tre nordliga regionalfondsprogrammen.

Regeringen ser också att fortsatta insatser behövs och satsar därför totalt 650 miljoner kronor 2020–2022 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Stöd enligt den nya modellen kommer kunna utlysas från och med den 1 juni 2020.

Stockholm den 6 maj 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-04-24)