Brist på bredbandsutbyggnad på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2020/21:695 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:695 av Saila Quicklund (M)

Brist på bredbandsutbyggnad på landsbygden

Saila Quicklund har frågat mig vad jag anser om den nuvarande situationen gällande den ojämlika tillgången på bredbandsutbyggnad i vårt land, och vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att förbättra den oacceptabla situationen på landsbygden, där utmaningen är störst.

Regeringens vision är ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet. Det långsiktiga målet i bredbandsstrategin till 2025 är bl.a. att 98 procent av hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. I oktober 2019 hade ca 92 procent av alla hushåll och företag antingen tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten; en ökningstakt på 2,6 procentenheter jämfört med 2018.

Skillnaderna i tillgång till bredband mellan tätort/småort och landsbygd minskar, men det är fortfarande en ojämn fördelning av tillgången i landet. Det är därför fortsatt nödvändigt med ökade statliga satsningar på bredbandsutbyggnad i de delar av landet där utbyggnaden inte kan ske på marknadsmässig grund. I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen 2020 beslutades att 650 miljoner kronor ska användas till ett nytt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i hela landet under perioden 2020-2022. Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 att ytterligare 1,4 miljarder kronor tillförs för att stärka det nationella stödsystemet för bredbandsutbyggnad 2021. För 2022 och 2023 beräknas medel till stödsystemet öka med 500 miljoner kronor respektive 100 miljoner kronor.

Under innevarande programperiod för landsbygdsprogrammet (2014–2020) har regeringen satsat ca 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd. Utöver det har regeringen inom regionalfonden även möjliggjort satsningar på ca 1,2 miljarder kronor för utbyggnad av större ortssammanbindande bredbandsnät.

Det är viktigt att främja utbyggnaden i hela landet genom att verka för en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller i utbyggnaden. I det sammanhanget har Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna en viktig roll att spela. Regeringen har därför fattat beslut om en fortsättning för Bredbandsforum samt uppdrag till Post- och telestyrelsen att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband. Regeringen har också beslutat att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator även under perioden 2021–2025 i syfte att bidra till att frågorna även placeras i ett strategiskt regionalt utvecklingsperspektiv.

Stockholm den 2 december 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-25)