Brist på vaccin till barn

Svar på skriftlig fråga 2014/15:756 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05198/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:756 av Emma Henriksson (KD) Brist på vaccin till barn

Emma Henriksson har frågat mig när jag fick kännedom om bristsituationen som riskerar möjligheten att upprätthålla vaccinationsprogrammet för barn och vilka åtgärder jag sedan dess vidtagit.

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är en viktig förebyggande åtgärd för att upprätthålla en god hälsa på såväl individ- som befolkningsnivå. Det är således allvarligt om brist på vaccin medför att barn inte kan erbjudas vacciner enligt programmet.

Enligt smittskyddslagen är landsting och kommuner skyldiga att erbjuda de vacciner som omfattas av nationella vaccinationsprogram. I denna skyldighet ligger även att upphandla och säkerställa tillgången till de vacciner som krävs för att genomföra programmen.

Myndigheterna på nationell nivå som arbetar med de nationella vaccinationsprogrammen har i en bristsituation främst en uppgift att bistå landsting och kommuner med att hantera och underlätta när brist på ett vaccin hotar eller redan har uppstått.

Regeringskansliet har under försommaren fått information från Socialstyrelsen om hotande brist (restnotering) på ett vaccin som används till 5-6 åringar samt de åtgärder myndigheten vidtagit för att möjliggöra vaccination med ett alternativt vaccin. Under sommaren har Regeringskansliet fått en kopia för kännedom på ett brev om vaccinbrist ställt till Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting från Barnhälsovårdsöverläkarna i Sverige.

Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag kartlagt restnoteringar, analyserat vad de beror på samt hur information om dessa på ett mer systematiskt sätt kan göras tillgänglig. En rapport lämnades till regeringen i maj i år. Denna analyseras för närvarande inom Regeringskansliet. Läkemedelsverket får redan i dag in anmälningar från läkemedelsföretag när ett läkemedel riskerar att restnoteras.

Jag följer fortsatt frågan och arbetet hos ansvariga myndigheter.

Stockholm den 17 augusti 2015

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-07)