Bristen på rastplatser för tung trafik

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/04052/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:401 av Thomas Morell (SD)
Bristen på rastplatser för tung trafik

Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka antalet rastplatser utmed de större vägarna.

Ordning och reda på vägarna är en prioriterad fråga för regeringen. Yrkesförare bör ha tillgång till trygga och säkra uppställningsplatser för att kunna parkera och ta raster i enlighet med gällande kör- och vilotidsregler.

Jag har haft möten med representanter för transportbranschen där de framfört behovet av säkra rastplatser. Därför har Trafikverket fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövs för att underlätta utbyggnaden av säkra uppställningsplatser.

Efterfrågan på säkra uppställningsplatser är i dag större än befintligt utbud. Regeringen uppdrog därför den 5 juli 2018 åt Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter, försäkrings- och branschföreträdare. I anslutning till årsredovisningen ska Trafikverket årligen redogöra för hur arbetet fortskrider.

Stockholm den 19 mars 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)