Brister i larmcentralens verksamhet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:115 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/

03292

/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:115 av Laila Naraghi (S) Brister i larmcentralens verksamhet

Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de påstådda bristerna i larmcentralens verksamhet.

Då det är oklart om det är SOS Alarm eller Polismyndighetens regionledningscentral som avses i frågan har jag i mitt svar valt att utgå ifrån att det är Polismyndighetens verksamhet som är föremål för frågeställningen.

Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att leva i. Det förutsätter bl.a. en närvarande och tillgänglig polis. För att kunna ta ett regionalt helhetsansvar för den händelsestyrda ingripandeverksamheten finns en regionlednings-central i varje polisregion. Polismyndighetens ambition är att ett ärende ska bedömas och klassificeras på ett enhetligt sätt oavsett var i landet det rings in och att återkopplingen till medborgarna ska bli bättre. Den händelsestyrda verksamheten initieras av akuta händelser som kräver mer eller mindre skyndsam hantering.

Händelser kommer till polisens kännedom på flera olika sätt, bl.a. genom att en person kontaktar polisen via SOS Alarm. Samtalet kopplas i förekommande fall vidare till regionledningscentralen vars uppgift är att, i nära samverkan med yttre befäl och jourhavande förundersökningsledare, leda och fördela polisregionens tillgängliga resurser.

Det är naturligtvis oerhört angeläget att brottsutsatta får den hjälp som de behöver. Polisens förmåga att snabbt komma till en brottsplats är avgörande för att i det initiala skedet undsätta en nödställd och få så goda utredningsuppslag som möjligt. Jag utgår ifrån att myndigheten följer upp detta arbete kontinuerligt så att det tillses att kontakterna med polisen fungerar tillfredställande i hela landet.

Belastningen på landets regionledningscentraler är hög. Regeringen har som målsättning att öka antalet anställda med 10 000 fler till 2024. Från startdatumet på tillväxten den 1 januari 2016 till och med juli 2019 har antalet polisanställda ökat med nära 3 000. Hur resurserna ska fördelas är en fråga för Polismyndigheten men målet för tillväxten är att tryggheten ska öka i hela landet.

Jag och regeringen kommer att fortsätta följa utvecklingen för att säkerställa att den ökade resurstilldelningen får avsedd effekt.


Stockholm den 16 oktober 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-08)