Brister i trafikmiljön

Svar på skriftlig fråga 2019/20:54 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/02520/US

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:54 av Thomas Morell (SD)

Brister i trafikmiljön

Thomas Morell har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att snabbare åtgärda säkerhetsbrister i befintlig trafikmiljö.

Regeringens arbete med trafiksäkerhet utgår från nollvisionen, där ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet. Svenskt trafiksäkerhetsarbete är framgångsrikt. Dödstalen i vägtrafiken har halverats sedan millennieskiftet.

Förra året beslutade regeringen om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen vilket är en satsning på över 700 miljarder kronor på Sveriges infrastruktur. Beslutet innebär fortsatta satsningar på åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet. Trafikverket genomför nu ett flertal olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bl.a. mötesseparering av vägsträckor, hastighetsanpassningar, utökning av trafiksäkerhetskameror, trimningsåtgärder av befintligt vägnät, kunskapshöjande insatser gällande trafiksäkerhet samt satsning på forskning och innovation.

Det är nu viktigt att vi fortsätter att göra rätt insatser i hela vägnätet där de gör nytta. Med nollvisionen som utgångspunkt så byggs och underhålls vägnätet så att en så hög trafiksäkerhet som möjligt kan uppnås. Men det är också ett delat ansvar där alla förare måste anpassa sin körning utifrån rådande förhållanden på vägarna. Är väglaget försämrat så kan det krävas att man saktar ner.

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhetsarbetet och regeringen har fortsatt hög prioritet i detta arbete.

Stockholm den 2 oktober 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-25)