Brottslighet mot företagare

Svar på skriftlig fråga 2019/20:141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/0

3310

/POL

Ju2019/03311/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på frågorna 2019/20:141 Brottslighet mot företagare och 2019/20:142 Resurser till polisen av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson har frågat mig hur jag avser att säkra tryggheten för våra företagare och på vilket sätt budgeten kommer att värna företagare som utsätts för brott.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla. Det förutsätter bland annat ett starkt rättsväsende, ändamålsenlig straffrättslig lagstiftning och en tillgänglig polis. En av regeringens prioriterade frågor är därför att fortsätta satsningen på att stärka det polisiära arbetet. Samtidigt förstärker vi också de andra delarna av rättskedjan.

I budgetpropositionen för 2020, som också Liberalerna och Centerpartiet står bakom, framgår att anslaget till Polismyndigheten ökar med 2,4 miljarder kronor nästa år jämfört med 2019. Det är en historisk satsning som regeringen genomför i syfte att Polismyndigheten ska växa med 10 000 anställda till 2024. Närmare 3 000 av dessa har redan anställts.

Sammantaget ger vi rättsväsendet bättre förutsättningar att öka tryggheten och att bekämpa alla former av brottslighet, oavsett vem den riktas mot.

Stockholm den 16 oktober 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)