Cedaw i EU

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1651 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1651 Cedaw i EU

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra Cedaw känd och implementerad i EU:s arbete, såväl inom unionen som i utrikesfrågor.

EU kan inte ansluta sig till konventionen, men unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Varje medlemsstat har ett ansvar för att de beslut som fattas inom EU är förenliga med deras förpliktelser enligt konventionen. 

Sverige är, tillsammans med de övriga nordiska länderna, drivande inom FN när det gäller att lyfta fram konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Cedaw). Exempelvis presenterar de nordiska länderna vartannat år en resolution om Cedaw i FN:s generalförsamling där de stater som gjort reservationer till vissa artiklar uppmanas att dra tillbaka dessa. Sverige tillhör också de länder som regelbundet protesterar mot sådana reservationer som står i strid med konventionens grundläggande syfte.

Granskningen av hur de anslutande staterna genomför konventionen sköts av Cedawkommittén. De nordiska länderna är även drivande i stödet för kommitténs arbete. Förra hösten drevs exempelvis frågan om att tillföra kommittén medel för en extra session per år med framgång i FN. Syftet med detta tillskott är att kommittén ska komma i kapp med granskningen av landsrapporter. De nordiska ländernas initiativ i FN har också fått ett positivt genomslag hos övriga EU-länder.

Jag kan försäkra Carina Hägg om att det aktiva arbetet för jämställdhet och mot alla former av könsdiskriminering även fortsättningsvis kommer att vara ett signum för Sverige, både inom ramen för EU-samarbetet och utrikespolitiken i stort. En del av detta arbete innebär att sprida kunskap om Cedaw, vilket till exempel sker genom regeringens webbplats för mänskliga rättigheter, som även är tillgänglig på engelska.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-15)