De nya slussarna i Göta älv

Svar på skriftlig fråga 2019/20:509 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/03173/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:509 av Jörgen Hellman (S) De nya slussarna i Göta älv

Jörgen Hellman har frågat mig hur planeringen ser ut och vad är möjlig starttid för byggnation av de nya slussarna i Göta älv.

Regeringen beslutade den 31 maj 2018 om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Med denna plan flerdubblade regeringen satsningarna på investeringar i farleder och slussar jämfört med föregående plan till totalt 5,1 miljarder kronor. En av de sjöfartsinvesteringar som regeringen avsatte medel för är objektet Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv.

Projektet genomförs i samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Enligt Trafikverket är arbetet nu i en uppstartsfas med olika förberedande aktiviteter såsom skapandet av en projektorganisation, upphandling av konsulter, dialog med berörda myndigheter och kommuner och påbörjande av en utredning av dimensionering och placering av de nya slussarna. Trafikverket planerar för en byggstart 2025–2026.

Stockholm den 9 december 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-28)