Den akuta elkrisen i Skåne

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1770 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1770 av Boriana Åberg (M)
Den akuta elkrisen i Skåne och fråga 2019/20:1781 av Boriana Åberg (M) Koldioxidutsläppen i elkrisens spår

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att företag och privatpersoner i Skåne ska ha tillförlitlig tillgång till el året om. Boriana Åberg har även frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin vilka åtgärder hon avser vidta för att motverka de ökade koldioxidutsläppen. Ansvaret inom regeringen är så fördelat så att jag även ska svara på den sistnämnda frågan som hänger ihop med hur elmarknaden fungerar. Jag väljer att besvara de två frågorna i ett sammanhang.

En robust elförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle. Det är en fråga som regeringen och ansvariga myndigheter bevakar noga och arbetar med kontinuerligt.

Denna sommar har Affärsverket svenska kraftnät vidtagit åtgärder för att kunna bibehålla driftsäkerheten vid en eventuell störning. Åtgärderna är föranledda av förlängda kärnkraftsrevisioner, underhåll av transmissionsnätet och vårens låga elpriser som gjort det olönsamt att producera el under vissa perioder. Med åtgärderna kommer driftsäkerheten enligt affärsverket att vara på jämförbara nivåer med tidigare somrar.

Sverige har en god tillgång på el. Under 2019 nettoexporterade Sverige rekordmycket el totalt men även under årets alla veckor. Det hindrar inte att Sverige vid vissa tillfällen importerar el från närliggande länder genom EU:s inre elmarknad. Elprisernas nivå styr elproduktion och handeln med omvärlden. P.g.a. de särskilda omständigheterna och tillfälligt höga elpriserna tidigare i sommar producerade Karlshamnsverket el under en kort tid. Detta behöver dock sättas i relation till Sveriges i jämförelse stora nettoexport av el med mycket låga koldioxidutsläpp.

Vi behöver nu utveckla elnäten på alla nivåer och använda dem effektivt i takt med den ökande elektrifieringen av samhället och en ökande andel vind- och solkraft. Svenska kraftnäts kraftfulla ökning av investeringar i transmissionsnätet kommer förbättra situationen så att el kan transporteras dit den behövs. Genom att fortsätta undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet och genom lokala och regionala flexibilitetsmarknader kan befintliga elnät användas mer effektivt. Detta kommer tillsammans med andra åtgärder bidra till en fortsatt hög leveranssäkerhet när elsystemet förändras samtidigt som vi fortsätter att nettoexportera el med mycket låga utsläpp av koldioxid.

Regeringen driver på för en ambitiös, långsiktig klimatpolitik både i Sverige, inom EU och internationellt. Detta innebär bland annat att påverka utformningen av styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser från kraftproduktion inom Europa, såsom EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det svenska förslaget om att inrätta en mekanism för att ta bort överskott av utsläppsrätter från systemet har spelat en viktig roll i att öka priset på koldioxid och därmed lett till minskade utsläpp.

Stockholm den 23 juli 2020Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-08)