Den skånska arbetsmarknaden

Svar på skriftlig fråga 2012/13:761 besvarad av Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:761 Den skånska arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

Anders Karlsson har frågat tidigare arbetsmarknadsministernHillevi Engström vilka initiativ honavser ta för att bidra till en integration av skånsk och dansk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik. Som ny arbetsmarknadsminister besvarar jag frågan.

Inledningsvis vill jag framhålla att under 2011 pendlade omkring 18 000 personer dagligen mellan Sverige och Danmark. Omkring 95 procent av pendlarna bodde i Sverige och arbetade i Danmark. Under 2012 minskade detta antal något och beräknades uppgå till ca 17 000.

Rörlighet över gränserna ser jag som något positivt och gränshinder som kan hindra rörligheten eller påverka den enskildes ekonomiska situation negativt bör om möjligt undanröjas.Mellan de nordiska länderna bedrivs både på regeringsnivå och på myndighetsnivå ett omfattande arbete för att skapa lösningar som kan underlätta för gränspendlare att komma till rätta med gränshinder som berör den nordiska arbetsmarknaden.

Det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet har under 2013 arbetat med att följa upp gränshinder inom arbetsmarknadsområdet. De kommande ordförandeskapen inom Nordiska ministerrådet, Island och Danmark, har fått i uppgift att fortsätta följa upp och driva arbetet med att finna lösningar på gränshindren inom arbetsmarknadsområdet.Under 2012 inleddes vidare en översyn av formerna för gränshindersamarbetet inom Nordiska ministerrådets regi. Avsikten är att presentera den nya organisationen vid den Nordiska sessionen i Oslo i månadsskiftet oktober/november i år.

Som ännu ett exempel kan nämnas att aktuella gränshinder inom arbetslöshetsförsäkringsområdet och förslag till lösningar på dessa hinder har presenterats av den parlamentariska socialförsäkrings­utredningen (PSFU) i dess delbetänkande I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74). Delbetänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Jag vill också framhålla att samtliga nordiska länder omfattas av den inre marknaden inom EU/EES och reglerna om fri rörlighet för personer, och att det även inom EU pågår ett arbete för att underlätta för den fria rörligheten för personer.

Sammanfattningsvis finns ett pågående arbete i frågor som rör ökad integration i Öresundsregionen och undanröjande av kvarvarandegränshinder, och regeringen kommer även i fortsättningen att lägga stor vikt vid detta arbete.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-16 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-16)