Den svenska kronans ras

Svar på skriftlig fråga 2018/19:519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/01478/E1

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:519 av Lars Beckman (M)
Den svenska kronans ras

Lars Beckman har frågat mig om den senaste tidens försvagning av den svenska kronan och vilka åtgärder jag avser att vidta för att återskapa förtroendet för Sveriges finanspolitik och därmed stärka värdet på vår valuta.

En viktig faktor för växelkursen på kort sikt är penningpolitiken. Riksbanken beskriver i den senaste redogörelsen för penningpolitiken att en mer expansiv penningpolitik i Sverige bidragit till en svagare kronkurs. Riksbankens bedömning är att försvagningen av kronan under 2018 huvudsakligen berodde på en kombination av förväntningar på en mer expansiv penningpolitik i Sverige och en ökad oro på de finansiella marknaderna. Den finansiella oron orsakades bl.a. av handelspolitiska spänningar mellan USA och Kina, osäkerhet kring Storbritanniens utträde ur den europeiska unionen, samt tecken på en avmattning i världsekonomin. Svenska kronan har historiskt visat tendenser till att försvagas då det blir oroligt på finansmarknaderna. Perioden kring årsskiftet utgör inget undantag och i många mindre ekonomier har växelkursen försvagats.

Till sist ska jag lyfta fram att svensk ekonomi under de senaste åren utvecklats starkt. Trots en osäker omvärld är Sveriges ekonomiska utgångsläge gott. Ordning och reda råder i de offentliga finanserna, samtidigt som Sverige har den lägsta statsskuldskvoten sedan 1977 och den högsta sysselsättningsgraden på över 25 år.

Stockholm den 17 april 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-09)