Det minskade anslaget till energieffektivisering

Svar på skriftlig fråga 2019/20:81 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/02571/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:81 av Tobias Andersson (SD)
Det minskade anslaget till energieffektivisering

Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen inte tror att det finns ett fortsatt behov av åtgärder för energieffektivisering, särskilt i små och medelstora företag och i bostäder, eller om jag på andra sätt avser verka för ökad energieffektivisering.

Regeringen anser att energieffektivisering är en prioriterad fråga men har efter en sammantagen avvägning valt att i budgetpropositionen minska anslagen för energieffektivisering för 2020 till förmån för andra reformer.

Statens energimyndighet fick i juli 2017 i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Syftet med sektorsstrategier är att på ett tidigt stadium få till stånd en dialog mellan olika aktörer i fråga om lämpliga vägledande målsättningar och åtgärder inom varje sektor för att kostnadseffektivt bidra till att de nationella energi- och klimatmålen nås. Myndigheten har aviserat att den i januari 2020 kommer att presentera sektorsstrategier och det vidare arbetet att genomföra dem.

Stockholm den 8 oktober 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-01)