Dieselstölder

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1760 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Ju2022/02199 Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1760 av Lars Beckman (M)
Dieselstölder

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler dieselstölder ska klaras upp i Sverige.

Stöld av drivmedel är en brottstyp som drabbar såväl enskilda individer som företag över hela landet. Regeringens omfattande resursförstärkningar till rättsväsendet de senaste åren, den historiska satsningen på Polismyndigheten och ett stort antal nya verktyg i brottsbekämpningen innebär avsevärt bättre förutsättningar att arbeta mot bland annat dieselstölder.

Dieselstölderna i Sverige kan i flera fall kopplas till internationella stöldligor. För att bekämpa de internationella stöldligorna samverkar Polismyndigheten ofta med andra svenska myndigheter, som Tullverket och Kustbevakningen. Tullverket fick den 1 augusti 2021 utökade möjligheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, såsom utförsel av misstänkt stöldgods. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska göra en samlad översyn av Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 14 juli 2023.

Regeringen har vidare initierat en utredning om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden. Utredningen föreslår i sitt betänkande att Polismyndigheten ska ges särskilda befogenheter i gränsnära områden, exempelvis utökade möjligheter att bedriva kamerabevakning och göra ingripanden i brottsförebyggande syfte. Betänkandet är remitterat och bereds nu i Regeringskansliet.

För att komma åt de internationella brottsnätverken är ett internationellt samarbete med andra länder, särskilt inom EU, avgörande. Ett sådant samarbete finns bland annat inom ramen för Europol, där kampen mot internationella stöldligor är ett av tio prioriterade områden. Polismyndigheten har också omfattande bilaterala operativa samarbeten mot stöldligor.

Det pågår således ett aktivt arbete mot dieselstölder, bland annat genom internationellt polissamarbete och genom lagstiftningsåtgärder. Detta är även ett område där samarbete mellan näringslivet och de brottsbekämpande myndigheterna även fortsatt kommer att ge en avskräckande och säkerhetshöjande effekt.

Stockholm den 29 juni 2022

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-21)