Driftsstörningar i järnvägstrafiken

Svar på skriftlig fråga 2018/19:802 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2018/19:802 av Thomas Morell (SD)
Driftstörningar i järnvägstrafiken

Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka järnvägstrafikens driftssäkerhet.

Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. En väl fungerande tågtrafik är viktig för att kunna uppnå flera av regeringens mål om t.ex. samhällsekonomiskt långsiktigt hållbar och effektiv transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag samt minskad klimat- och miljöpåverkan.

När regeringen tillträdde 2014 var situationen sådan att det länge underinvesterats i det som bygger Sverige starkt för framtiden. Regeringen har därför konsekvent prioriterat ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget.

Regeringen har fattat beslut om en trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt över 700 miljarder kronor. Det innebär den största järnvägssatsningen i modern tid med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Nya spår behöver byggas för att möta den kraftiga ökningen av tågresandet och nu genomför regeringen satsningar i hela landet.

Behovet av åtgärder i järnvägsnätet är stort och det kommer att ta tid att bygga ut ny kapacitet och återta det eftersatta underhållet. Jag kan konstatera att regeringen har vidtagit åtgärder för att ta tag i järnvägens problem och skapa goda förutsättningar för framtiden.

Stockholm den 25 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-18)