Drivmedel till rimlig kostnad

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2324 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:2324 av Thomas Morell (SD)
Drivmedel till rimlig kostnad

Thomas Morell har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera, såväl nationellt som gentemot EU, för att säkerställa att svenska fordon fortsatt har tillgång till flytande biodrivmedel till en rimlig kostnad.

Sverige fick den 8 oktober 2020 ett nytt statsstödsgodkännande för skattebefrielse till höginblandade flytande biodrivmedel som gäller till och med utgången av 2021. Enligt EU:s riktlinjer om statligt stöd till miljöskydd och energi får stöd inte ges till livsmedelsbaserade biobränslen efter 2020. För närvarande sker dock en översyn av riktlinjerna och de bestämmelser som innehåller regler för stöd till biodrivmedel. I detta arbete verkar regeringen för att höginblandade biodrivmedel ska kunna gynnas framför fossila drivmedel även efter 2021. Regeringen anser att hållbara biodrivmedel har en viktig roll att spela för att uppnå klimatmålen. De bör därför främjas och inte missgynnas av skattereglerna. Regeringen genomför också flera andra åtgärder för att stödja hållbara biodrivmedel.

Marknaden för flytande biodrivmedel är beroende av global tillgång och efterfrågan. För vätebehandlade oljor och fetter (HVO) är produktionskostnaden i hög grad beroende av råvarukostnaden på den globala marknaden. Utöver den globala tillgången och efterfrågan på HVO kan priset också påverkas av om det finns många eller få alternativa leverantörer att välja mellan. I dag levererar endast ett fåtal leverantörer till Sverige, bl.a. för att vi behöver HVO med särskilda köldegenskaper. Regeringen bedömer dock att fler producenter kommer tillverka sådan HVO framöver vilket kan öka antalet alternativa leverantörer. En större produktionskapacitet än vad som kan förutses i dag kan också bidra till lägre kostnader. Priset på HVO är därmed i huvudsak beroende av andra faktorer än hur reduktionsplikten på diesel utvecklas.

Stockholm den 31 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-24)