E-handelsdirektivet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:424 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:424 av Niels Paarup-Petersen (C)
E-handelsdirektivet

Niels Paarup-Petersen har frågat mig om jag kan utveckla hur yttrandefriheten ska värnas i EU-kommissionens arbete med Digital Services Act, och om regeringen har en strategi för att lyckas uppnå detta.

Som Niels Paarup-Petersen påpekar medför bristen på harmonisering av
e-handelsregler utmaningar för svenska företag. Det behövs EU-harmoniserade regler som leder till att internetplattformar och värdtjänster tar ett större ansvar för att ta bort och hålla borta uppenbart olagligt innehåll, samt innehåll som möjliggör försäljning av olagliga, farliga och intrångsgörande varor från sina plattformar. Samtidigt behövs en balans som säkerställer respekten för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten. Sådana regler bör alltså som utgångspunkt endast gälla innehåll som enligt nationell lag eller enligt EU-rätten är uppenbart olagligt, och inte endast skadligt.

Att ålägga internetplattformar och värdtjänster att använda sig av automatiserade verktyg kan ses som ett slags censur eller hindrande åtgärd som inte kan accepteras enligt yttrandefrihetsgrundlagen och på andra områden endast kan accepteras under vissa särskilda förutsättningar. Man bör därför undvika att föreskriva om viss användning av automatiserade verktyg för innehållsanalys. Reglerna bör vara teknikneutrala och lämna det till företagen själva att välja metod för att uppnå det av lagstiftaren eftersträvade resultatet.

Processen för notifiering av olagligt innehåll på internetplattformar och värdtjänster, och hur det ska tas ned, bör förtydligas och harmoniseras. Internetplattformar och värdtjänster bör ha transparenta och användarvänliga mekanismer där var och en ska kunna rapportera eller
flagga olagligt innehåll som tillhandahålls på plattformen. Vissa mer betydande internetplattformsföretag och värdtjänster bör dessutom upprätta och driva system som kan användas för att förklara vilka följder som rapportering och flaggning har medfört.

Regeringen kommer att återkomma till riksdagen närmare i fråga om Digital Services Act när EU-kommissionen väl har presenterat sitt förslag.


Stockholm den 18 november 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-11)