Effektbrist

Svar på skriftlig fråga 2018/19:711 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I

2019/

01752-1

/E

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:711 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Effektbrist

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att undvika framtida effektbrist i elsystemet. Som bakgrund till frågan tar Mattias Bäckström Johansson upp effektbrist på regional nivå och kapacitetsbrist i Malmö.

Jag kan konstatera att det finns lokala utmaningar i elförsörjningen när t.ex. städer växer och elbehovet ökar som en följd av ökad elektrifiering. En självklar del i den långsiktiga lösningen är förstärkningar av elnäten. Affärsverket svenska kraftnät gör och planerar därför för omfattande investeringar i stamnätet för att säkerställa att el kan överföras till de områden där elbehovet är som störst. Utbyggnad av stamnätet tar dock tid. Det krävs därför också andra åtgärder som kan ge snabbare resultat. Det kan handla om ökad förbrukarflexibilitet, energilager och förutsättningar för elproduktion i eller nära storstäder.

Ett robust och tillförlitligt energisystem är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle. Jag tycker att det är allvarligt att brist i nätkapacitet försvårar den samhällsutveckling som eftersträvas. Jag är självfallet beredd att agera inom ramen för de verktyg som regeringen förfogar över.

Stockholm den 12 juni 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-04)