Effektivare tillståndsprocesser

Svar på skriftlig fråga 2019/20:318 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/02934/BI

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:318 av Eric Palmqvist (SD) Effektivare tillståndsprocesser

Eric Palmqvist har frågat mig hur jag ser på nuvarande ordning avseende de tillståndsprocesser, inte minst miljöprövningar, som i dag av företrädare för en rad olika näringar beskrivs som oförutsägbara, otydliga och inkonsekventa, och vad jag avser att göra för att avhjälpa dessa problem i syfte att stärka Sveriges ställning som industrination.

Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka den svenska konkurrenskraften oh skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

När det gäller just tillståndsprövningen enligt miljöbalken pågår ett särskilt arbete. Detta är en prioriterad fråga för regeringen. Att tillståndsprövningen sker effektivt är viktigt bl.a. ur klimatperspektiv eftersom den är en del i industrins arbete med att ställa om till en klimatvänlig produktion. I syfte att se över möjliga effektiviseringsåtgärder togs departementspromemorian Anpassad miljöprövning för en grön omställning (Ds 2018:38) fram inom Regeringskansliet. Promemorians förslag bereds nu vidare. Ett led i arbetet med tillståndsprövningen är också att ta fram och redovisa en samlad statistik för tillståndsprövning enligt miljöbalken. Uppdrag har därför lagts på Domstolsverket och länsstyrelserna att från och med nästa år kunna ta fram uppgifter för tillståndsprövningen och rapportera dem till Naturvårdsverket, som ska ansvara för att ta emot, sammanställa, analysera och presentera statistiken. En samlad statistik är viktigt för att se hur lång tid handläggningen faktiskt tar och om det skiljer sig åt i olika delar av landet.

Vad gäller gruvnäringen specifikt konstaterades i regeringsförklaringen att Sveriges råvaruresurser ska nyttjas mer effektivt och hållbart. Som ett led i detta behöver prövningsprocesser och regelverk ses över så att hänsyn tas till både samhällsnytta och lokal miljöpåverkan när ett projekt prövas.

Stockholm den 13 november 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-06)