Eget utträde

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:192 Eget utträde av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att eliminera avgiften för att anmäla egen avgång ur aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels- eller kommanditbolag, eller om vi anser att denna struktur skapar goda incitament för företagsamhet.

Bolagsverkets registrerande verksamhet finansieras genom avgifter. Att verksamheten avgiftsfinansieras görs bl.a. för att lagstiftaren gjort bedömningen att det är rimligt att den som tar i anspråk en vara eller en tjänst också betalar för varan eller tjänsten och förhindra ett överutnyttjande. Avgifterna ska enligt avgiftsförordningen sättas utifrån självkostnadsprincipen. Principen innebär att varje ärende ska bära sina egna kostnader. Avgifterna för att anmäla egen avgång ur aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels- eller kommanditbolag ligger i intervallet 500-1000 kronor beroende på företagsform och om ansökan lämnas digitalt eller på blankett. Avgiftsnivåerna regleras i aktiebolagsförordningen och handelsregisterförordningen. Om avgiften för dessa ärenden skulle tas bort så skulle den avgiftsminskningen behöva kompenseras genom höjda avgifter för andra ärenden eller för andra företag. Detta skulle dock innebära att kostnaden för handläggningen av vissa företags ansökningar skulle betalas av företag som inte berörs av ansökningarna vilket strider mot självkostnadsprincipen.

Regeringen arbetar ständigt med insatser för att skapa goda ramvillkor för företag, företagsutveckling, främja entreprenörskap, stärka innovations- och konkurrenskraften samt förenkla för företag.

Stockholm den 22 oktober 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-15)