Elbrist som hotar investeringar i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3537 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021 / 02241 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3537 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Elbrist som hotar investeringar i Sverige

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta under innevarande mandatperiod för att för att komma till rätta med flaskhalsarna och elpriserna i svensk energiförsörjning.

Sverige har god tillgång på el och Statens energimyndighet bedömer att så kommer vara fallet även i framtiden. På årsbasis har Sverige jämförelsevis låga elpriser och är, och bedöms även fortsättningsvis vara, nettoexportör av el med mycket låga koldioxidutsläpp.

För att komma till rätta med kapacitetsbegränsningarna i elnätet, och de flaskhalsar som de ger upphov till, behöver det svenska transmissionsnätet förstärkas. Därför genomför Affärsverket svenska kraftnät betydande förstärkningar av transmissionsnätet och i det närmaste tredubblar sina nätinvesteringar under den kommande treårsperioden. Parallellt genomför lokal- och regionnätsägare investeringar för att bygga bort flaskhalsar på övriga nivåer i de svenska elnäten.

Elnätsutbyggnaden behöver emellertid ske i ett högre tempo och det är därför positivt att riksdagen ställt sig bakom regeringens förslag i propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät (prop. 2020/21:188) som syftar till att förkorta ledtiderna och göra det enklare att bygga ut elnätet i Sverige.

Därtill har Energimarknadsinspektionen har fått ökade anslag för att snabbare kunna handlägga ärenden kopplade till elnätsutbyggnad.

Regeringen arbetar även för att minska anslutningskostnaderna för elproduktion till havs.

Regeringen arbetar med en nationell strategi för elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna inom energisektorn. Arbetet med elektrifieringsstrategin påbörjades under 2020 och går nu in i sin slutfas.

Stockholm den 13 september 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-27)