Elbristen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:153 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


M2019/

00302/

Ee

Miljö- och energidepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:153 av Lars Beckman (M) Elbristen

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka tillgången på energi under kalla vinterdagar och perioder av långvarig kyla.

Låt mig börja med att säga att det är en mycket viktig fråga som Lars Beckman lyfter. Energiöverenskommelsen sätter upp ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. Ett antal kärnkraftsreaktorer har dock stängts eller kommer att stängas i närtid. Samtidigt leder samhällsutvecklingen till att elbehovet ökar. Att säkerställa att Sverige har en fortsatt hög försörjningstrygghet blir en viktig fråga att hantera de kommande åren.

Svenska kraftnäts rapport i juni 2018 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden visade att Sverige vid timmen med högst förbrukning, särskilt under väldigt kalla vintrar, behöver importera el.

En lösning jag ser framöver är att fortsätta förstärka överföringsnätet, framför allt inom Sverige men även mot grannländer. Inom det här området har Svenska kraftnät aviserat stora investeringar i både nya och befintliga anläggningar.

En sak som har diskuterats mycket är långa ledtider för att få en ny ledning på plats. Här kan det finns utrymme för förbättring. Den förra regeringen har initierat Nätkoncessionsutredningen som ska ta fram förslag på en effektivare koncessionshantering. Jag ser fram emot att läsa utredningens betänkande i juni 2019.

Det är också viktigt att befintligt elnät används effektivt liksom att förutsättningarna är goda för effektivitet i produktion och användning. T.ex. på efterfrågesidan tror jag att det finns mer att göra för att röja undan hinder för efterfrågeflexibilitet och i linje med energiöverenskommelsen genomföra de åtgärder som krävs för att kunderna fullt ut ska kunna delta på elmarknaden.

Det är några konkreta åtgärder som jag vill arbeta med för att säkerställa att Sverige har en hög försörjningstrygghet även kalla vintrar.

Stockholm den 13 februari 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-06)