Elförsörjning och driftssäkerhet i södra Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2288 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:2288 av Lars Hjälmered (M)
Åtgärder för elsystemet i södra Sverige

Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att Sverige uppfyller gällande lagkrav kring driftssäkerhet, riskberedskap och totalförsvar.

Lars Hjälmered tar upp problem kring elförsörjning i södra Sverige där företaget Pågen nämns som ett exempel. Sedan regeringen initiativ med energibranschen hösten 2019 då tillräcklig eleffekt säkrades i Stockholm och Malmö har Affärsverket svenska kraftnät (Svk) och E.ON Energidistribution AB (E.ON) arbetat vidare med konkreta åtgärder. Deras målsättning är att ha åtgärderna på plats i slutet av 2021, men vi kan se resultat redan nu. Överföringskapaciteten av el till Skåne har ökat med cirka 150 MW, vilket motsvarar förbrukningen i två städer av Landskronas storlek. När samtliga åtgärder har genomförts förväntas kapaciteten för E.ON:s effektuttag ha ökat med ytterligare några hundra megawatt. Jag kan konstatera att E.ON, utifrån de behov och planer som är kända i dag, gör bedömningen att tillförseln från stamnätet i Skåne är tillräcklig fram till 2024 då stamnätet är utbyggt.

Lars Hjälmered tar också upp uppdraget till Svk om bl.a. stödtjänster som regeringen beslutade om den 12 november 2020 (I2020/02874). Regeringen har här valt att lägga fokus på åtgärder och stödtjänster nödvändiga för att upprätthålla elförsörjningen till elförbrukarna, dvs. för att minska risk för bortkoppling. Det relativt ovanliga nöddrifttillståndet, som kan innebära avbrott i mindre delar av systemet, omfattas dock också i uppdraget. Det är alltså inte så att regeringen valt att avgränsa uppdraget till att bara handla om vanliga driftsförhållanden som Lars Hjälmered skriver.

Vid de två sista systemdriftstillstånden, nätsammanbrott och återuppbyggnad, har driften i hela eller delar av överföringssystemet avbrutits. Det är naturligtvis viktigt att ha beredskap och förberedelser på plats även för dessa och tillstånden regleras till stor del av kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet. Svk bedriver ett omfattande arbete på området och regeringen har även i regleringsbrevet för 2021 uppdragit åt Svk att redovisa de mest betydelsefulla åtgärderna som vidtagits för att uppfylla ställda krav, och vilka åtgärder som planeras framöver, som avser drifttillstånden nätsammanbrott och återuppbyggnad. Jag kan slutligen konstatera att Svk sedan tidigare fastställt en systemskyddsplan, en återuppbyggnadsplan och en provningsplan enligt kraven i nämnd EU-förordning.

Stockholm den 31 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-22)