Elförsörjning som riksintresse

Svar på skriftlig fråga 2018/19:218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


M2019/00374/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:218 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Elförsörjning som riksintresse

Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag kommer att verka för att elproduktionen definieras som ett riksintresse.

Inledningsvis vill jag säga att jag delar frågeställarens uppfattning om betydelsen av det finns säkra elleveranser i landet.

Det finns redan i dag en bestämmelse om riksintresse för energiproduktion. Energimyndigheten har ansvar för att peka ut områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse för energiproduktion eller energidistribution. Myndigheten har pekat ut ett stort antal områden för framför allt elproduk-tion från vindkraft. Det finns också ett tiotal andra utpekade områden för energiproduktion med värmekraft och för bränsleproduktion och några utpekanden för energidistribution.

Stockholm den 20 februari 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-13)