Elförsörjningen i Göteborg

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2274 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:2274 av Lars Hjälmered (M)
Elförsörjningen i Göteborg

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta elförsörjningsutmaningen i Göteborgsområdet och södra Sverige.

Regeringen arbetar aktivt för att säkra en stabil tillgång på driftssäker el i hela landet med olika åtgärder när det gäller elmarknadsfrågor inklusive nätkapacitet och laddinfrastruktur. Exempelvis har regeringen nyligen remitterat förslag för att åtgärda problem med kapacitetsbrist i elnät. Regeringen har också uppdragit åt Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) att lämna förslag till ersättningsmodeller och regeländringar för s.k. stödtjänster. Regeringen avser dessutom att återkomma med förslag till riksdagen för att korta ledtider i tillståndsgivningen för ny elinfrastruktur.

Det är Svenska kraftnät som har till uppgift att bl.a. bygga ut transmissionsnätet, driva och utveckla ett driftsäkert kraftöverföringssystem i Sverige. Det kan också noteras i detta sammanhang att Svenska kraftnät planerar rekordstora investeringar under den kommande treårsperioden, 2022–2024, om 23 300 miljoner kronor. Av Svenska kraftnäts verksamhetsplan med investerings-och finansieringsplan 2022–2024 framgår också att Svenska kraftnät planerar byggnation av en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Ingelkärr i Västra Götaland. Den ökade kapaciteten möjliggör enligt Svenska kraftnät anslutning av nya vindkraftsparker i området samt ökat uttag i området kring Göteborg.

Vad gäller möjligheten att även i framtiden tillgodose elbehoven i södra Sverige så ser jag flera lösningar på det, framför allt en utbyggnad av förnybar elproduktion och förstärkningar i transmissionsnäten för bättre elöverföring genom landet. Vidare indikerar de långsiktiga scenarierna från Statens energimyndighet att även kärnkraften förväntas utgöra en del av energimixen under överskådlig framtid.

Regeringen arbetar även med en nationell elektrifieringsstrategi som ska ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att bidra till klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering.

Stockholm den 31 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-19)