Elförsörjningen i Stockholm

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1905 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/00593 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1905 av Lars Püss (M)
Elförsörjningen i Stockholm

Lars Püss har frågat mig om uppgifter i en artikel i Dagens Nyheter den 18 februari 2021 stämmer och om uppgifterna är korrekta, varför jag då inte öppet har redovisat hur finansieringen för att återstarta oljekraftvärmeverket i Värtan skulle gå till.

Först kan jag konstatera att jag anser att Dagens Nyheters artikel ger en felaktig bild av händelseförloppet. Hösten 2019 upplevde vi lokala kapacitetsproblem i bl.a. Stockholm. Jag presenterade därför tillsammans med energibranschen ett initiativ för ökade investeringar i elnäten och ökad regional effekt. Därmed säkrades tillräcklig eleffekt i Stockholm och Malmö.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) är elberedskapsmyndighet och förfogar över anslag 1:8 Elberedskap inom utgiftsområde 21 Energi som riksdagen beslutar om. Anslaget får användas för bl.a. utgifter för elberedskap, civilt försvar inom energisektorn och för dammsäkerhet. Svenska kraftnät fattar med stöd av elberedskapslagen (1997:288) självständiga beslut om åtgärder inom ramen för anslagets ändamål.

Stockholm den 3 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-19)