Elförsörjningen till Gotland

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1761 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/01927/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1761 av Alexandra Anstrell (M)
Elförsörjningen till Gotland

Alexandra Anstrell har frågat mig vilka åtgärder, däribland att bygga en tredje elkabel, som jag avser vidta för att långsiktigt trygga elförsörjningen till Gotland.

Trygg elförsörjning i hela landet är en fråga av största vikt för regeringen. Elnätsföretagen ansvarar för att överföringen av el är av god kvalitet under tillsyn av Energimarknadsinspektionen. Hur och var transmissionsnätet byggs ut och förvaltas är i första hand upp till Affärsverket svenska kraftnät i sin roll som transmissionsnätsföretag. Givet Gotlands speciella situation har regeringen angivit i Svenska kraftnäts regleringsbrev att en särskild bedömning om Gotland har en trygg och säker elförsörjning, både på kort och lång sikt, ska göras.

De kraftigt ökade investeringar i transmissionsnätet som Svenska kraftnät gör nu och under kommande år är till gagn för hela landets elförsörjning. Förutom nätförstärkningar kan bl.a. ökad efterfrågeflexibilitet ha särskilt stor nytta för geografiskt avgränsade områden som Gotland med utveckling av lokala eller regionala flexibilitetsmarknader. Lösningar för Gotland tas även fram inom ramen för regeringens uppdrag till Statens energimyndighet om Gotland som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem.

Stockholm den 20 juli 2020


Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-07)