Elnätspris i tätort och glesbygd

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1155 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2016/01184/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1155 av Lars Mejern Larsson (S) Elnätspris i tätort och glesbygd

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är beredd att se över förut-sättningarna för att ta bort kriteriet geografisk närhet eller vidta andra åtgärder i syfte att öka möjligheten till samprissättning av återstående glesbygds- och tätortsnät i olika prisområden.

Den nuvarande regleringen om samredovisning av nätverksamhet har tillämpats sedan 2003. Syftet med bestämmelserna är att främja en ut-jämning av nättarifferna mellan tätort och glesbygd, förutsatt att konces-sionsområdena ligger geografiskt nära varandra och att det nya redo-visningsområdet inte utgör en för nätverksamhet olämplig enhet. Reg-leringen har inneburit att i dag har nästan alla elnätsföretag endast ett redovisningsområde med undantag för de största elnätsföretagen som har flera redovisningsområden.

Det pågår för närvarande en prövning vid Energimarknadsinspektionen om tolkningen av den nuvarande regleringen, där ett elnätsföretag med flera redovisningsområden har ansökt om ett större samredovisnings-område. Frågeställningen som prövas gäller bland annat hur begreppet geografisk närhet ska tolkas. Energimarknadsinspektionens beslut har överklagats till domstol, men något avgörande i sak har ännu inte fattats av domstolen. Det är därför för tidigt att i dag ha en bestämd uppfatt-ning om behovet av eventuella förändringar i aktuellt regelverk.

Departementet följer självfallet utvecklingen i frågan och kommer nog-grant att analysera slutsatserna av ärendet när det slutligen är avgjort. Efter denna analys är det möjligt att ta ställning till om det finns skäl att
i framtiden vidta några åtgärder i syfte att öka möjligheten till sampris-sättning.

Stockholm den 4 maj 2016

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-04-26)