En fossilfri elproduktion som värnar Sydsveriges tillväxt

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1992 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1992 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
En fossilfri elproduktion som värnar Sydsveriges tillväxt

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska ha en fossilfri elförsörjning som värnar bland annat Sydsveriges jobb och tillväxt.

När det gäller Sydsverige tar Ann-Charlotte Hammar Johnsson dels upp elförsörjningen denna sommar, dels situationen i Skåne förra hösten. Inför sommaren har Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) vidtagit åtgärder för att kunna bibehålla driftsäkerheten vid en eventuell störning. Sannolikheten för att störningar inträffar i elsystemet är inte större än tidigare. Åtgärderna är föranledda av förlängda kärnkraftsrevisioner, underhåll av transmissionsnätet och vårens låga elpriser som gjort det olönsamt att producera kärnkraftsel under vissa perioder. Enligt Svenska kraftnät ligger driftsäkerheten med åtgärderna på jämförbar nivå med tidigare somrar. Jag har bjudit in kärnkraftsägarna och Svenska kraftnät för att diskutera den uppkomna situationen.

Tillgången till el i Sverige är god och situationen i Skåne förra hösten hörde samman med lokal nätkapacitetsbrist. Under 2019 nettoexporterade Sverige rekordmycket el med mycket låga utsläpp av koldioxid. Fram till i mitten av augusti i år har vi till och med nettoexporterat något mer el jämfört med motsvarande period förra året. Regeringen presenterade förra hösten tillsammans med energibranschen ett initiativ för bland annat ökade investeringar i elnäten. Åtgärderna som vidtogs innebar att den planerade utbyggnaden hos industrin i Skåne, exempelvis Pågens och Polykemis verksamheter, nu kan genomföras samt att nya kunder kan ansluta till elnätet.

Vi behöver nu utveckla elnäten på alla nivåer och använda dem effektivare i takt med den ökande elektrifieringen av samhället och en ökande andel vind- och solkraft. Svenska kraftnäts kraftfulla ökning av investeringar i transmissionsnätet kommer bidra till detta. Exempelvis kommer den nya elförbindelsen Sydvästlänken att förbättra situationen i Sydsverige. Genom att fortsätta undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet och genom lokala och regionala flexibilitetsmarknader kan också befintliga elnät användas mer effektivt.

Då Ann-Charlotte Hammar Johnsson tar upp subventioner vill jag slutligen nämna att den förnybara elproduktionen, som byggts ut i Sverige som ett resultat av ett framgångsrikt marknadsbaserat stödsystem, nu har visat sig så pass konkurrenskraftig att regeringen nyligen kunnat presentera en lagrådsremiss med förslag på hur elcertifikatsystemet ska avslutas. Elcertifikatsystemet är det huvudsakliga styrmedlet för förnybar elproduktion.

Stockholm den 3 september 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-19)