En konkurrenskraftig kraft- och fjärrvärme

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2207 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/ 00913 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2207 av Mattias Bäckström Johansson (SD) En konkurrenskraftig kraft- och fjärrvärme

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att se över de styrmedel som påverkar fjärr- och kraftvärmen för att stärka deras konkurrenskraft.

Låt mig börja med att konstatera att fjärrvärme och kraftvärme fyller en viktig funktion i Sveriges energisystem eftersom dessa anläggningar möjliggör hög energieffektivitet och decentraliserad elproduktion då kapacitetsbehovet är stort.

I regleringsbrevet 2020 fick Statens energimyndighet i uppdrag att inkomma med underlag för rapportering i enighet med energieffektiviseringsdirektivet (EED). I uppdraget ingick att uppdatera Sveriges heltäckande bedömning av potentialen för tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla. Energimyndigheten överlämnade sin rapport den 30 november 2020.

Regeringen har därefter lämnat sin rapport till kommissionen under februari månad i år. Vad gäller de åtgärdsförslag som Statens energimyndighet har lyft fram i sin rapport bereds dessa fortfarande inom Regeringskansliet och det är därför för tidigt att uttala sig om förslagen. Det pågår även flera parallella processer som belyser fjärr- och kraftvärmens förutsättningar, inte minst regeringens arbete med att ta fram en nationell strategi för elektrifiering.

Stockholm den 24 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-16)