En ny energikommission

Svar på skriftlig fråga 2018/19:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


M2019/

00

375

/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:219 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
En ny energikommission

Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ny energikommission för att lösa de utmaningar vi ser redan idag när det kommer till effektbalansen i det svenska nätet.

Frågan belyser den centrala funktion som elförsörjningen har i samhället och för industrin. Jag delar helt denna uppfattning. Energisektorn står inför en betydande omställning med både möjligheter och utmaningar. För att klara detta behöver politiken ge långsiktiga och förutsägbara spelregler. Därför är det så värdefullt att vi sedan sommaren 2016 för första gången har en bred blocköverskridande energiöverenskommelse på plats. Överenskommelsen ligger fast och ska genomföras.

Förutom nya energipolitiska mål anger överenskommelsen även att Sverige ska ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Effektfrågans vikt i sammanhanget lyfts också tydligt fram. Bl.a. ska berörda myndigheter kontinuerligt följa utvecklingen på elmarknaden, inklusive när det gäller effektsituationen. Energiöverenskommelsen lyfter även fram efterfrågeflexibilitet och god överföringskapacitet, två områden som kan minska risken för framtida effektbrist. Energiöverenskommelsen ska följas upp kontinuerligt av de fem ingående partierna i den s.k. genomförandegruppen och kan vid behov även uppdateras.


Jag kan försäkra Cecilie Tenfjord Toftby att jag tar den långsiktiga effektutmaningen på stort allvar och välkomnar en fortsatt bred diskussion om frågan.

Stockholm den 20 februari 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-13)