En robust fossilfri utbyggnad av elproduktionen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1903 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1903 av Sofia Westergren (M)
En robust fossilfri utbyggnad av elproduktionen

Sofia Westergren har frågat mig om jag avser se över lagstiftningen så att kärnkraftsutbyggnad kan starta upp på andra platser än där kärnkraften redan finns.

Regleringen i miljöbalken som Sofia Westergren syftar på togs fram 2010 av den alliansregering som Fredrik Reinfeldt ledde. Regleringen syftade till att skapa förutsättningar för ett kontrollerat generationsskifte i det svenska kärnkraftsbeståndet. De principer som låg till grund för alliansregeringens energiuppgörelse 2009 och den efterföljande propositionen bekräftades senare i den partiövergripande energiöverenskommelse som slöts 2016 och som också resulterade i att riksdagen antog ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, men som också slog fast att detta är ett mål och inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft.

Generationsskifte i det svenska kärnkraftsbeståndet regleras i miljöbalken och kärntekniklagen. Små modulära reaktorer är fortfarande på utvecklingsstadiet och det planeras för närvarande inga förändringar av lagstiftningen.

Stockholm den 3 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-19)