En snabbare utbyggnad av elnäten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1220 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1220 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
En snabbare utbyggnad av elnäten

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera för att vidta ytterligare åtgärder för att korta tillståndsprocesserna för de nödvändiga utbyggnaderna av elnäten, och om jag avser att vidta några skyndsamma åtgärder för att lösa den akuta kapacitetsbristen i Stockholms län.

Inledningsvis vill jag kommentera Mattias Bäckström Johanssons påstående om att staten använt medel ur Sveriges beredskapskassa, vilket inte stämmer. Hur dessa pengar används är reglerat i anslagets ändamål i budgetpropositionen. De ska användas främst till elberedskap och civilt försvar inom energisektorn. De används inte med syfte att åtgärda effektproblem i storstadsområdena.

Som har påtalats tidigare pågår arbetet med Nätkoncessionsutredningen alltjämt på Regeringskansliet där lagförslag tagits fram för att minska ledtiderna i tillståndsprocessen. Det är också känt att Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) inom de kommande tio åren planerar att investera upp till 50 miljarder kronor för att förstärka transmissionsnätet, varav ca 17 miljarder kronor de kommande tre åren. Därtill pågår projektprogrammen Stockholm Ström och Storstockholm Väst vilka enligt Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan från 2019 tryggar transmissionsnätets kapacitet i Stockholm på lång sikt. Inom Stockholm Ström uppgraderas även delar av regionnätet i området. Utöver detta bereds även Energimarknadsinspektionens rapport avseende regeringsuppdraget om lokala kapacitetsutmaningar inom Regeringskansliet, vilket bedöms kunna medföra en stärkt lokal leveranssäkerhet.

Jag är medveten om att det finns vissa utmaningar avseende kapaciteten i det svenska elnätet. Samtidigt pågår det mycket arbete för att komma tillrätta med detta. I nuläget bedömer jag att vi bör invänta resultaten av allt detta arbete innan jag anser att några ytterligare åtgärder behöver vidtas. Detta kan förstås ändras om omständigheterna skulle visa sig kräva det.

Stockholm den 20 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-11)