En svensk vätgasstrategi

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1584 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1584 av Mattias Bäckström Johansson (SD) En svensk vätgasstrategi

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en vätgasstrategi med tydliga mål för Sverige.

Vätgas är en av många energibärare med potential att bidra till minskade växthusgasutsläpp. Inom EU växer intresset för vätgas, inte minst i länder med väl utvecklad naturgasinfrastruktur. I Sverige har både industrins intresse och statens satsningar fokuserat på vätgastillämpningar där billigare fossilfria alternativ inte fungerar. EU kommer inom kort lägga fram en vätgasstrategi för hela unionen. Den strategin syftar till att koordinera medlemsstaternas och industrins åtgärder inom vätgas för alla sektorer.

Regeringen stödjer vätgasutvecklingen både genom forskning och industriellt orienterade program som Industriklivet. Statens energimyndighet har hittills finansierat vätgasprojekt med över en halv miljard kronor. Ett exempel är projektet Hybrit som kan ge svensk industri en internationell tätposition med en helt utsläppsfri stålproduktion. Ett annat exempel på statliga insatser är Klimatpremien som kan finansiera till exempel bränslecellsfordon.

Regeringen och berörda myndigheter bedriver ett brett och ambitiöst arbete för energiomställningen och ytterligare åtgärder har aviserats, exempelvis när det gäller elektrifiering. Vi ska nå våra klimatmål och dra nytta av de nya möjligheterna för industrin. Jag är övertygad om att vätgasteknik också i fortsättningen kommer vara en av många tekniker som fortsätter utvecklas.

Stockholm den 24 juni 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-12)