Energimyndighetens hantering av ansökningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1324 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1324 av Boriana Åberg (M)
Energimyndighetens hantering av ansökningar

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ska förbättra sina rutiner när det kommer till hantering av forskningsansökningar och komplettering av uppgifter.

Som framgår av de förenklingspolitiska målen anser regeringen det angeläget att företagens administrativa kostnader till följd av regler blir så låga som möjligt. Myndigheter arbetar utifrån principen att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt och att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas när uppgifter begärs in.

Det ligger inte i min roll som minister att styra Energimyndighetens interna processer. Regeringen ser positivt på myndighetens kontinuerliga förbättringsarbete med ansökningsprocesser för att säkerställa likabehandling och god kvalitet.

Stockholm den 19 maj 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-08)