Energiskatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:730 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/

02280/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:730 av Per Åsling (C)
Energiskatt

Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de skattemässiga förutsättningarna både till sjöss och i hamn för batteridriven sjöfart, oavsett vikt, ska bli bättre.

Jag instämmer i att sjöfarten kan vara en del av lösningen för att nå klimatmålen för transportsektorn. Det är samtidigt viktigt att hushålla med gemensamma resurser och att se till att miljöskatternas styrande effekt inte urholkas över tid. Som Per Åsling noterat har dessutom en fartygsflotta med batteridrivna fartyg börjat växa fram även utan att all elanvändning i fartyg ger skattelättnad.

I dag finns en skattenedsättning för el som förbrukas i vissa större fartyg när de ligger i hamn, vilken bl.a. bidrar till minskade utsläpp från dessa fartyg. Regeringen avser, som aviserats i den nationella godstransportstrategin, att ansöka hos kommissionen i syfte att få rådets tillstånd för en förlängning av den nuvarande nedsättningen av energiskatten för tid efter att nuvarande tillstånd löper ut.

Stockholm den 19 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)