Engångsartiklar av plast inom försvaret

Svar på skriftlig fråga 2019/20:106 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)Svar på fråga 2019/20:106 av Lars Mejern Larsson (S)
Engångsartiklar av plast inom försvaret

Lars Mejern Larsson har frågat mig hur det ser ut inom det svenska försvaret och hur jag ser på användningen av engångsartiklar av plast inom försvaret.

Försvarsmakten är en av de 26 nationella myndigheter som har ett utpekat ansvar att verka för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet för miljöarbetet.

Enligt förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ska myndigheten med beaktande av de krav som myndighetens uppgifter ställer, bland annat att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar, ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta miljöarbete ska Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Återvinning och avfallshantering är ett av de fem miljömål som Försvarsmakten har och som bidrar till arbetet med att nå de nationella miljömålen och som också bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030. Sedan 2012 använder sig Försvarsmakten också av ett miljöledningssystem som följer den internationella standarden ISO 14001.

Varje garnison har en egen avfallsplan som beskriver hur verksamhetsavfall ska hanteras i syfte att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Under förra året tog Försvarsmakten fram en central handlingsplan för att förbättra avfallshanteringen inom myndigheten. Handlingsplanen fokuserar på åtgärder för att förbättra kompetens och förståelse för vikten av att sortera rätt och hur man kan minska uppkomsten av avfall.

Försvarsmakten arbetar aktivt med de nationella miljömålen och detta arbete bidrar också till det nationella genomförandet av Agenda 2030.

Stockholm den 16 oktober 2019

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-04)