Ett uppdaterat tobakspolitiskt mål i ANDTS-strategin

Svar på skriftlig fråga 2022/23:451 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Socialminister Jakob Forssmed (KD)
S2023/01016 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:451 av Tobias Andersson (SD)
Ett uppdaterat tobakspolitiskt mål i ANDTS-strategin

Tobias Andersson har frågat mig om jag avser att agera och uppdatera utredningsdirektiven avseende Sveriges tobakspolitiska mål inom ANDTS.

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) har bland annat i uppdrag att analysera om en förändring av det övergripande målet för ANDTS-politiken, i enlighet med riksdagens tillkännagivande, står i överensstämmelse med Sveriges åtaganden enligt Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll samt med EU-rätten på tobaksområdet.

Regeringen har den 23 februari 2023 beslutat att ändra uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Ändringen innebär att myndigheterna senast den 30 juni 2023 ska lämna en beskrivning av olika produkters skadeverkningar i relation till varandra, utifrån myndigheternas sammanställning av tillgänglig kunskap som vilar på vetenskaplig grund. Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet ska beakta myndigheternas redovisning i sin analys.

Jag ser fram emot att ta del av resultaten av de båda uppdragen innan jag tar ställning till vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Stockholm den 22 mars 2023

Jakob Forssmed

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-03-14)