Europaväg 20

Svar på skriftlig fråga 2012/13:743 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 16 september

Svar på fråga

2012/13:743 Europaväg 20

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Christer Winbäck har frågat mig vad jag avser att göra åt E20, med tanke på den tydliga uppmaningen från näringslivet om behovet av kapacitets- och effektivitetsökningar.

Den 20 december 2012 gav regeringen Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan för utveckling av transportsystemet och länsplaner för perioden 2014–2025 utifrån regeringens intentioner och riktlinjer. I detta arbete skulle nya projekt utredas, analyseras och förankras.Trafikverket fick bl.a. i uppdrag att föreslå åtgärder på sträckan Vårgårda–Vara på E20 för att förbättra trafiksäkerheten och minska restiderna.

Den 14 juni 2013 presenterade Trafikverket, i egenskap av ansvarig myndighet, ett förslag till ny nationell plan för perioden 2014–2025 för regeringen. I förslaget utpekas ett flertalnamngivna åtgärder på E20. Samma dag förslaget presenterades gick det ut på bred remiss och en öppen beredningsprocess inleddes med möjlighet att lämna synpunkter till regeringen innan beslut fattas under våren 2014.

Eftersom Trafikverkets förslag är ute på remiss t.o.m. den 1 oktober och därefter ska hanteras av regeringen, kan jag inte i nuläget säga något mer precist angående E20.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-05 Anmäld: 2013-09-12 Besvarad: 2013-09-16 Svar anmält: 2013-09-17
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-05)