Export av krigsmateriel till stater som krigar i Jemen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:174 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Utrikesdepartementet

Statsrådet M Johansson

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:174 av Håkan Svenneling (V)
Export av krigsmateriel till stater som krigar i Jemen

Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser se till att redan beslutade men ännu inte levererade affärer, till exempel försäljningen av Global Eye till Förenade Arabemiraten, stoppas, utöver det aviserade stoppet av all export av krigsmateriel, även nya beslut om följdleveranser, till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten.

Sverige har ett av världens mest strikta regelverk för kontroll av krigsmaterielexport. Genom ikraftträdandet av den s.k. KEX-överenskommelsen förra året har de svenska reglerna skärpts ytterligare. I den sakpolitiska överenskommelsen mellan fyra partier från januari uttalas en viktig principiell inställning om att inte godkänna vapenexportaffärer till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Det ankommer sedan på Inspektionen för strategiska produkter och, i förekommande fall, regeringen att pröva enskilda ärenden utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer om och när ärenden anhängiggörs.

Stockholm den 15 februari 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-07)