Färdigställandet av elledningen Nordbalt

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1009 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020

/00561/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1009 av Lars Hjälmered (M)
Färdigställandet av elledningen Nordbalt

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att färdigställa elledningen på sträckan Ekhyddan–Nybro–Hemsjö i syfte att säkerställa de baltiska ländernas oberoende från det ryska elnätet.

Jag vill först och främst framhålla att Nordbalt-förbindelsen redan har varit i drift i fyra år och att ledningarna Ekhyddan–Nybro och Nybro–Hemsjö är planerade ledningar på land som har flera syften, bland annat att öka leveranssäkerhet på Nordbalt-förbindelsen. Såsom Lars Hjälmered anger har Energimarknadsinspektionen avslagit ansökningarna om nätkoncession för dessa ledningar och besluten har överklagats till regeringen.

Ärendena hanteras för närvarande av Regeringskansliet och såväl Affärsverket svenska kraftnät som Energimarknadsinspektionen, liksom vid behov andra aktörer, behöver få yttra sig i ärendena innan de kan avgöras av regeringen. Det är inte lämpligt att jag som statsråd föregriper den rättsliga analysen och handläggningen av ärendet genom att göra uttalanden om hur ärendet bör hanteras.

Stockholm den 4 mars 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-24)