Fartygsolyckor

Svar på skriftlig fråga 2018/19:541 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/01243/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:541 av Anders Åkesson (C) Fartygsolyckor

Anders Åkesson har frågat mig om SHK:s rekommendation till Transportstyrelsen har följts, och om det har tydliggjorts vilket ansvarsförhållande som gäller mellan exempelvis fartygets befälhavare, fartygets ägare (rederiet), Kustbevakningen och Transportstyrelsen.

Statens haverikommission (SHK) lämnade i sin slutrapport, (RS 2018:04) om fartyget Atlantics grundstötning utanför Oskarshamn den 23 september 2017, en säkerhetsrekommendation till Transportstyrelsen om att initiera ett samverkansmöte med berörda myndigheter och organisationer för att säkerställa att det finns en samsyn om hur situationer som den som uppkom i detta fall bör hanteras i framtiden. Detta i syfte att säkerställa en effektiv och säker räddnings- och bärgningsinsats samtidigt som de polisiära intressena kan tillgodoses.

Transportstyrelsen har informerat mig om att de har en pågående samverkansdialog med Kustbevakningen och Sjöfartsverket med målet att upprätta en överenskommelse med syfte att säkerställa effektiva och säkra räddnings- och bärgningsinsatser. Nästa samverkansmöte den 29 april 2019 har ett särskilt fokus på ovan nämnd säkerhetsrekommendation, med avsikt att utveckla samverkan och därmed förmågan att hantera liknande situationer i framtiden på ett för alla parter godtagbart och effektivt sätt.

Stockholm den 23 april 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)