Felaktigt VMA-larm

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06076/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1732 av Lotta Olsson (M) Felaktigt VMA-larm

Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att liknande misstag avseende VMA-larm inte upprepas och för att se till att centrala hemsidor klarar av den trafik som en krissituation medför.

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en grundläggande förutsättning för att kunna skydda människor och egendom såväl vid allvarliga olyckor i fredstid som under höjd beredskap. Allmänheten måste alltid kunna lita på och ha stort förtroende för VMA-systemet. När ett VMA-larm går ut är det är av stor vikt att allmänheten samtidigt får tillgång till information av hög kvalitet om anledningen till larmet genom bl.a. Sveriges Radios kanal P4 och på webbplatsen krisinformation.se.

Regeringen ser med stort allvar på det felaktiga VMA-larmet i Stockholm den 9 juli och har därför den 13 juli beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att redovisa och utvärdera omständigheterna kring det felaktiga VMA-larmet och föreslå åtgärder för en hög funktionalitet och säkerhet i VMA-systemet. MSB ska också redovisa och utvärdera informationsgivningen till allmänheten om det felaktiga VMA-larmet och föreslå åtgärder för att allmänheten med hög kvalitet och säkerhet ska kunna varnas och informeras genom de befintliga kanalerna för informationsgivning till allmänheten i samband med att ett VMA-larm skickas ut. MSB ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december i år.

Jag och regeringen följer noga utvecklingen på området och avser att återkomma närmare i frågan när MSB har redovisat sitt uppdrag till regeringen.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-12)