Fiberutbyggnad på landsbygd

Svar på skriftlig fråga 2019/20:476 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:476 av Anders Hansson (M)
Fiberutbyggnad på landsbygd

Anders Hansson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta för att öka anslutningsgraden såväl i storstad som på landsbygden, som i dagsläget inte når upp till mer än 81 respektive 41 procent utbyggnad.

Regeringens vision är ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet. Med bra uppkoppling minskar behovet av att transportera sig fysiskt, med medföljande tidsåtgång och miljöpåverkan. Ett antal olika tjänster, liksom flera kategorier av arbetsuppgifter inom olika yrkesgrupper kan genomföras hemifrån om det finns en bra uppkoppling. Bredbandsutbyggnad ger därmed förutsättningar för en mer hållbar tillväxt och innovativ produktion. Enligt januariavtalet ska den digitala infrastrukturen byggas ut i hela landet. Bland annat anges att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Utbyggnaden av bredband fortgår i Sverige och utgångspunkten är att målet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ska nås så snart som möjligt. Regeringen fortsätter även arbeta för att nå de andra målen i strategin, inte minst målet att 98 procent senast år 2025 bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. PTS senaste kartläggning visar att uppskattningsvis 81 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s den 1 oktober 2018. Det är en ökning med ca 4,2 procentenheter från samma tidpunkt året innan. När det gäller skillnaden mellan tätort och landsbygd så visar PTS kartläggning att tillgången till fiber ökat markant på svenska landsbygden det senaste året. Knappt 31 procent av hushållen utanför tät- och småort hade 2017 tillgång till fiber och motsvarande siffra för 2018 var knappt 41 procent. Det är en ökning med ca 10 procentenheter.

Regeringen har under innevarande programperiod i EU (2014–2020) satsat 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet för utbyggnad i områden där det inte är kommersiellt lönsamt att bygga ut. Utöver det har regeringen inom regionalfonden även möjliggjort satsningar på ca 1,2 miljarder för utbyggnad av större ortssammanbindande bredbandsnät i de tre nordliga regionalfondsprogrammen för att underlätta utbyggnad fram till privatpersoner och företag. Därtill föreslår regeringen en satsning om totalt 650 miljoner kronor 2020–2022 på stöd för bredbandsutbyggnad. Regeringen har också uppdragit åt PTS att under 2019 konkretisera hur framtida stödinsatser på bredbandsområdet ska utformas på ett effektivt sätt. PTS ska rapportera uppdraget i mitten av januari 2020.

Stockholm den 2 december 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-22)