Finansiering av internationella klimatåtgärder

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1646 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

Miljöminister Andreas Carlgren

den 23 september

Svar på fråga

2007/08:1646 Finansiering av internationella klimatåtgärder

Miljöminister Andreas Carlgren

Max Andersson har frågat statsministern vad han avser att göra för att Sverige ska främja konkreta förslag till finansiering av internationella klimatåtgärder.

Frågan har överlämnats till mig.

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen står inför. För att begränsa effekterna av klimatförändringarna behövs både åtgärder för kraftigt minskade utsläpp i industriländerna och stöd till utvecklingsländer. EU har tagit ledningen i de internationella förhandlingarna om en bred klimatöverenskommelse. Sverige ska vara ledande i att utveckla det internationella samarbetet. Ett enat EU och ett starkt ledarskap är avgörande för att nå en internationell klimatöverenskommelse 2009, då Sverige är ordförande i EU.

Finansieringsfrågan är en av de viktiga frågorna i de internationella klimatförhandlingarna. Det råder inga tvivel om att EU kommer att mobilisera de medel som krävs som en del av en global överenskommelse. Frågan är hur det kan ske på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet. EU:s statschefer har betonat att förhandlingarna måste påskyndas och har uppmanat Europeiska kommissionen att lägga fram en övergripande strategi för finansieringsfrågorna, just för att svara på denna fråga.

Klimatfrågan spänner över flera politikområden och engagerar såväl miljöministrar som utrikesministrar, biståndsministrar och finansministrar. Följaktligen diskuteras finansieringsfrågan väldigt konkret i arbetsgrupper såväl under miljörådet som under rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Sveriges höga ambitioner i klimatförhandlingarna gäller självklart även för finansieringsfrågan.

Dessa ambitioner speglas också i budgetpropositionen, där alliansregeringen har presenterat ett kraftfullt åtgärdspaket inom klimat- och energiområdet med nya satsningar på över 3 miljarder kronor.

670 miljoner av dessa avser projekt i utvecklingsländer som bidrar till minskade klimatutsläpp och hållbar utveckling. Till det kommer en särskild satsning på klimatrelaterade insatser inom biståndet på ca 4 miljarder kronor. Här ryms bland annat integrering av anpassning i utvecklingsstrategier, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad.

Regeringen har även tillsatt en kommission för klimatförändringar och utveckling som ska främja utvecklingssamarbete inom klimatkonventionen.

Med dessa satsningar tar regeringen ett nytt viktigt steg mot en hållbar samlad klimat- och energipolitik som är internationellt orienterad, modern och kostnadseffektiv, och som har förutsättningar att möta de stora utmaningar vi står inför.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-09-12 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-23 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-12)