Flyktingmottagande

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1519 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2021/22:1519 av Hanna Wagenius (C)
Flyktingmottagande

Hanna Wagenius har frågat mig vad jag avser göra för att undvika att upprepa de misstag som gjordes i hanteringen av flyktingars och asylsökandes boenden efter 2015.

Den 31 mars lämnade regeringen ett uppdrag till Migrationsverket att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna vid anskaffning av boenden för personer som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Samma datum fattades också beslut om ett uppdrag till länsstyrelserna att delta i genomförandet av det uppdraget, bland annat. genom att i samverkan med Migrationsverket föra dialog med kommunerna.

Regeringen avser även att lägga fram förslag till en ny lagstiftning för riksdagen som gör det möjligt för Migrationsverket att anvisa en kommun som ska ordna boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Förslaget har varit ute på remiss.

Sverige ska inte tillbaka till den situation som var efter 2015. Migrationsverket arbetar aktivt för att personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i så liten utsträckning som möjligt ska behöva flytta mellan olika kommuner. Skulle det visa sig att ytterligare åtgärder behövs är jag beredd att vidta dessa.

Stockholm den 11 maj 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-29)